Menu

Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (verzia: 1.0)

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú spôsob používania „Rezervačného systému“ tretích strán, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.esky.sk a prostredníctvom Call Centra. Podmienky poskytovania marketingového obsahu na internetovej stránke sú venované užívateľom podľa ich umiestnenia a analýzy sieťovej prevádzky.
  2. Systém prevádzkuje spoločnosť eSky.pl a.s., so sídlom v meste Radom, nám. Jagiellońske 8, zapísaná v národnom súdnom registri vedenom Obvodným súdom pre hlavné mesto Varšava, XIV Obchodný oddiel, referenčné číslo 0000383663, DIČ: 9481987199, REGON 670140736, základný kapitál 990 471 zlotých, ktorý bol plne splatený, ďalej uvádzaná ako eSky.pl.
  3. Aby bolo možné používať služby Rezervačného systému a Call Centra (na telefónnych číslach dostupných na internetovej stránke www.esky.sk), je potrebné prijatie nižšie uvedených ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Prijatie podmienok predstavuje vyhlásenie o zámere a má za následok reguláciu právnych povinností medzi užívateľom a eSky.pl.
  4. Užívateľ má právo kopírovať, vytvárať a zaznamenávať obsah týchto všeobecných obchodných podmienok zdarma, bez nároku na ich komerčné využitie.
 2. DEFINÍCIE

  Nižšie uvedené pojmy zo všeobecných obchodných podmienok majú nasledujúci význam:

  1. Rezervačný systém - systém dostupný na internetovej stránke www.esky.sk a prostredníctvom použitia Call Centra, ktorý umožňuje užívateľovi vyhľadávanie a objednávanie, ktoré je definované vo všeobecných obchodných podmienkach služieb tretích strán.
  2. Užívateľ – osoba, ktorá používa Rezervačný systém alebo Call Center. Užívateľ môže byť taktiež nazvaný ako zákazník, odberateľ, cestujúci.
  3. "Nízkonákladové" letecké spoločnosti – letecké spoločnosti, ktoré sú v zozname všeobecných obchodných podmienok, a ktoré NIE SÚ predmetom všeobecných podmienok IATA. Každá takáto letecká spoločnosť je predmetom vlastných obchodných podmienok. Jednotlivé podmienky služieb sa vzťahujú aj na služby, ktoré ponúkajú cestovné kancelárie / na charterové lety a iné služby, ktoré môžu byť zavedené. Užívateľ je o podmienkach týchto služieb informovaný a mal by si ich prečítať pred uskutočnením rezervácie.
  4. Elektronický platobný prostriedok – každý platobný prostriedok, vrátane tých s prístupom k hotovosti na diaľku, ktorý umožňuje jeho majiteľovi uskutočniť platobnú operáciu prostredníctvom elektronického informačného média alebo prostredníctvom elektronickej identifikácie majiteľa, vrátane elektronickej hotovosti alebo úhrady/kreditnej karty.
  5. Platobná karta – karta, ktorá identifikuje jej vydavateľa a autorizovaného používateľa, ako oprávneného uskutočňovať platby. V prípade platobnej karty, ktorá je vydaná bankou alebo inou inštitúciou, ktorá je legálne oprávnená k vydávaniu úverov – umožňuje taktiež vykonať platbu s využitím úveru.
  6. Kombinované lety:
   1. V rámci služieb poskytovaných v Rezervačnom systéme, môžu Užívatelia previesť rezerváciu Kombinovaných letov. Kombinovaný let je zložený s aspoň dvoch leteckých spojení poskytovaných jedným alebo viacerými dopravcami, kedy je každý let je považovaný za samostatnú službu a dopravcovia spolu nespolupracujú v oblasti tohto Kombinovaného letu.
   2. Nákup leteniek na Kombinovaný let znamená nákup viac ako jednej letenky na niekoľko letov s prestupom alebo prestupmi, na ktoré si Užívateľ kupuje samostatné letenky u jedného alebo viacerých dopravcov.
   3. Vzhľadom k tomu, že nákup Užívateľom samostatných leteniek na každý let v rámci Kombinovaného letu a skutočnosti, že medzi jednotlivými leteckými spojeniami môžu byť krátke časové úseky pre prestup a s týmto spojené riziko odvolania, oneskorenia alebo zmeny hodiny letu, čo môže viesť k tomu, že Užívateľ nebude môcť využiť nasledujúci let alebo lety – eSky.sk doporučuje overiť možnosti náhradných spojení.
   4. Dostupnosť Kombinovaných letov na jednotné kombinácie závisí od dostupnosti leteniek na letecké spojenia u jednotlivých Dopravcov a na kritériách, ktoré Užívateľ samostatne zadal v Rezervačnom systéme.
 3. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Každý užívateľ, ktorý používa Rezervačný systém, musí konať v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  2. Rezervácia a nákup každého konkrétneho produktu ponúkaného tretími stranami prostredníctvom Rezervačného systému predstavuje samostatnú transakciu a je predmetom podmienok ustanovených týmito stranami. Nákup každého produktu podlieha osobitným podmienkam, ktoré sú stanovené vo všeobecných obchodných podmienkach.
 4. ZODPOVEDNOSŤ UŽÍVATEĽA ZA POUŽÍVANIE REZERVAČNÉHO SYSTÉMU

  1. Užívateľ potvrdzuje, že má plnú spôsobilosť na vykonávanie právnych úkonov a zmluvných záväzkov.
  2. Užívateľ súhlasí s použitím Rezervačného systému na vyhľadávanie rezervácií, nákup leteniek a uskutočnenie rezervácie a nákupu ďalších ponúkaných služieb prostredníctvom systému, výhradne v súlade so záväzným právnym predpisom.
  3. Nie je dovolené uskutočniť rezerváciu, či vykonať platbu za objednané letenky alebo iné služby pomocou nahlásenia nepravdivých údajov alebo uvedením cudzieho, či nepravdivého priezviska alebo použitím cudzej platobnej karty bez súhlasu jej majiteľa. Takéto situácie budú okamžite nahlásené príslušným kontrolným orgánom. V prípade platby platobnou kartou tretej strany klient potvrdzuje, že má povolenie od tejto strany, a ak je toto povolenie neplatné, je povinný kompenzovať vzniknutú stratu.
 5. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

  eSky.pl neposkytuje žiadnu záruku, že používanie systému bude pokračovať bez chýb, nedostatkov, prestávok či bez straty spojenia so systémom. Nezaručuje, že výsledky vyhľadávania uspokoja užívateľov s ohľadom na hodnotu ich obsahu, správnosť alebo užitočnosť získanej informácie. Navyše eSky.pl nezaručuje, že vo chvíli nasledujúcej hneď po získaní výsledkov vyhľadávania, sa v systéme nevyskytnú ďalšie ponuky, príp. ponuky v iných letových rezervačných systémoch, než tie, ktoré boli nedávno systémom vyhľadané. Takáto záruka sa tiež nebude vzťahovať k minulosti. Ak nie sú získané výsledky vyhľadávania hneď potvrdené a zaplatené, nevzniká klientovi žiadny nárok na uzavretie zmluvy o predaji leteniek alebo iných služieb so stranami, ktoré poskytujú služby ponúkané prostredníctvom Rezervačného systému.

 6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. eSky.pl ako správca osobných údajov plne rešpektuje súkromie a právo na ochranu osobných údajov užívateľov a vyhlasuje, že nebude zverejňovať informácie o užívateľoch tretím stranám, ak to nie je potrebné pre riadne uskutočnenie transakcie, ktorú vykonáva užívateľ, a to výber ponuky prostredníctvom Rezervačného systému.
  2. Pri používaní Rezervačného systému, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke www.esky.com môžu byť užívatelia požiadaní o poskytnutie určitých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre rezerváciu a vydanie letenky alebo iného cestovného dokladu. Pokiaľ ide o charakter služby, ktorá vyhľadáva rezerváciu a nákup leteniek, či iné služby cestovného ruchu, informácie, vrátane mena, priezviska, pohlavia, v prípade detí, mládeže a seniorov - vek, sú prenášané priamo do rezervačného systému príslušnej leteckej spoločnosti, ktorá bola prevádzkovo vybraná prostredníctvom letu užívateľa alebo iným príslušným operátorom v prípade zakúpenia ďalších služieb. Užívateľ systému súhlasí s prenosom osobných údajov, ktoré majú byť spracovávané týmito subjektmi za cieľom poskytovania služieb. Osobné údaje potrebné pre rezerváciu jednotlivých služieb sú primerane označené v priebehu rezervačného procesu. Užívateľ má právo k prístupu a zmene obsahu vlastných osobných údajov.
  3. Pri vyhľadávaní rezervácie, vrátane nákupu letenky alebo pri vytváraní rezervácie iných služieb, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke, užívateľ poskytuje informácie o sebe a o ostatných osobách s ich súhlasom. Informácie zhromaždené v databáze eSky.pl slúžia výhradne pre vnútornú potrebu eSky.pl a umožňuje analýzu zákaziek a dopytu klientov, t.j. vyhodnotenie objednaných služieb.
  4. Vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami užívateľ potvrdzuje, že jeho osobné údaje, ktoré poskytol sú pravdivé podľa článku 23, Zákona o ochrane osobných údajov z dňa 29. augusta 1997 (Zbiera zákonov z roku 2001, č. 101, zložka 926 v znení neskorších predpisov).
 7. REZERVÁCIE LETOV, NÁKUP LETENIEK, SPÔSOBY PLATBY A DORUČOVANIA LETENIEK

  1. V prípade leteckých spoločností, ktoré sú členmi IATA (International Air Transport Association) pôsobí eSky.pl ako zástupca týchto spoločností. Príslušné letecké spoločnosti, pre ktoré a v mene ktorých pôsobí eSky.pl, poskytujú služby pre užívateľov a nesú zodpovednosť za neplnenie alebo nesprávnu prevádzku letov. Názov príslušnej leteckej spoločnosti je zakaždým uvedený pri rezervácii a tiež na letenke, ktorá je doručená užívateľovi.
  2. V prípade nízkonákladových leteckých spoločností eSky.pl pôsobí ako sprostredkovateľ, ktorý pokračuje v aktuálnej transakcii nákupu letenky priamo u týchto leteckých spoločností v mene užívateľa a presne podľa jeho objednávky. Objednávka bola zadaná prostredníctvom Rezervačného systému alebo prostredníctvom Call Centra. Poskytovanie služieb a spracovanie reklamácií sa riadi všeobecnými podmienkami jednotlivých dopravcov zúčastnených na transakcii.
  3. V prípade charterových letov organizovaných cestovnou kanceláriou, eSky.pl pôsobí ako sprostredkovateľ a sprístupňuje podmienky stanovené organizátorom letu. Organizátor letu musí byť zodpovedný za neplnenie alebo nesprávne plnenie charterovej letovej prevádzky.
  4. Jedna strana prepravnej zmluvy poskytujúca služby leteckej dopravy, ktorá predstavuje predmet zmluvy, je v ponuke zakaždým výrazne uvedená a definovaná. Vyššie uvedená zmluva sa uzatvára a dodržiava prostredníctvom internetovej stránky eSky.pl podľa všeobecných podmienok príslušného dopravcu a v súlade s cenníkom tohto dopravcu.
  5. Užívateľ uskutočňuje rezerváciu výberom jednej z možností leteckého spojenia, ktorú navrhol systém a vyplnením potrebných údajov vo formulári pre osobné údaje.
  6. Potvrdenie objednávky a zmena ceny:
   1. Užívateľ dostane potvrdenie objednávky na uvedenú e-mailovú adresu, ktorá okrem čísla rezervácie obsahuje informácie o zvolenom leteckom spojení, celkovej cene letenky a spôsobe platby. Cena letenky je uvedená v EUR alebo v inej valute zvolenej v objednávke. Cena zahŕňa najmä: tarifu netto, letiskový poplatok a nevratný transakčný poplatok za vydanie letenky. Kým nie je zrealizovaná platba pre eSky.pl za predbežne urobenú rezerváciu, cena letenky nie je zaručená. Služba je zakúpená v mene klienta u dopravcu za cenu, ktorá je k dispozícii v Rezervačnom systéme v okamihu prijatia platby.
   2. Pred uskutočnením platby musí užívateľ skontrolovať údaje v rezervácii.
  7. Nákup letenky
   1. Užívateľ si môže zakúpiť letenku za predpokladu, že všetky osobné údaje, ktoré uviedol v Rezervačnom systéme, sú pravdivé. Pred nákupom letenky si užívateľ musí prečítať a súhlasiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a taktiež si musí prečítať tarifné podmienky a podmienky prípadného odvolania vybraného leteckého spojenia. Za úkony spojené s vydaním letenky eSky.pl účtuje nevratný transakčný poplatok vo výške stanovenej vzhľadom na konkrétny let. eSky.pl zároveň upozorňuje na skutočnosť, že v prípade služieb leteckej dopravy, je odstúpenie od zmluvy obmedzené a závisí od tarify letenky, ktorá určuje právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré neplatí v súlade s čl. 3, bod 1 a bod 4 Zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014.
   2. Pochopenie podmienok taríf pomôže užívateľovi vybrať si cenovo najvýhodnejšie letecké spojenie. Taktiež pomôže minimalizovať náklady v prípade zrušenia letenky.
   3. V prípade, že sa cena významne líši od očakávanej ceny, môže to súvisieť s tým, že ekonomické miesta sú plne obsadené. V takom prípade skontrolujte ceny iných najbližších dostupných dátumov odletu a príletu.
   4. Po získaní potvrdenia rezervácie môže spoločnosť eSky.pl kontaktovať užívateľa za účelom overenia jeho údajov a potvrdenia ponuky. Ak nie je možné skontaktovať sa s užívateľom, eSky.pl dokončí rezerváciu podľa poradia prijatej platby, a to vo výške pokrývajúcej aspoň cenu letenky a súvisiace doplnkové služby, ktoré užívateľ požadoval, spolu s transakčným poplatkom.
   5. V prípade, že cesta vyžaduje ďalšie služby (napr. špeciálne jedlo, výpočet bodov vernostného programu, let so zvieraťom, prebytočná batožina, pomoc pre zdravotne postihnutých cestujúcich, príslušenstvo pre dieťa a iné), prosím, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ to bude možné, požiadavky cestujúcich leteckými spoločnosťami budú vybavené.
   6. eSky.pl si vyhradzuje právo odmietnuť vydať letenku v prípade, že užívateľ zvolí tarifu, ktorá nie je pre neho určená podľa podmienok predaja v rámci ponuky, alebo existujú iné oprávnené obmedzenia v dohodách medzi leteckými spoločnosťami, nad ktorými eSky.pl nemá žiadnu kontrolu. Na nesúlad tarify a jej určenia má vplyv vyššie uvedené, a nie iba nepravdivé vyhlásenie užívateľa, pokiaľ ide o prospech, vek atď. čo ovplyvňuje ceny leteniek alebo vedie k porušeniu iných tarifných podmienok stanovených dopravcom, nad ktorým eSky.pl nemá kontrolu. Užívateľ je informovaný o tarifných podmienkach počas procesu rezervácie a mal by si ich prečítať pred dokončením rezervácie.
  8. Spôsob úhrady:
   1. Na vykonávanie úhrad za letenky sú prijaté nasledujúce platobné metódy uvedené na internetovej stránke www.esky.sk:
    • Úhrada prostredníctvom elektronického platobného nástroja.
   2. Výber preferovanej platobnej metódy uskutočňuje užívateľ vo formulári pre osobné údaje v Rezervačnom systéme.
   3. Platba za „nízkonákladové” letenky zakúpené on-line môže byť urobená jednotlivo pomocou elektronického platobného nástroja – úhrada by mala byť uskutočnená okamžite, kvôli možnej zmene ceny leteckou spoločnosťou.
   4. Pozor! Letecké spoločnosti môžu obmedziť možnosť vydávať letenky až do 72 hodín od rezervácie alebo až do 24 hodín alebo menej, v prípade niektorých leteniek so špeciálnymi tarifami. Ak eSky.pl nedostane úhradu v termíne a vo výške, ktorá umožňuje nákup letenky v rámci pravidiel vymedzených leteckými spoločnosťami, môže byť rezervácia užívateľa zrušená. eSky.pl nezodpovedá za zrušenie rezervácie užívateľa, ktorá je spôsobená oneskorenou platbou po termíne uvedenom v týchto všeobecných obchodných podmienkach a v individuálnych informáciách poskytnutých užívateľovi. Vzhľadom na časté zmeny cien eSky.pl odporúča v priebehu rezervačného procesu zvoliť platbu platobnou kartou.
   5. Úhrada prostredníctvom elektronického platobného prostriedku:
    • Užívateľ Rezervačného systému leteniek on-line môže uskutočniť úhradu prostredníctvom platobných kariet VISA, Euro card, MasterCard, Diners Club, American Express alebo prostredníctvom iného platobného nástroja uvedeného v Zákone platobných služieb (Zbierka zákonov z roku 2011, č. 199, zložka 1175 v znení neskorších predpisov).
    • Nákupná transakcia za použitia elektronického platobného prostriedku je bezpečná.
    • Voľbou „platobnej karty” ako spôsobu platby musí užívateľ vyplniť vo formulári pre osobné údaje predvolené informácie používanej platobnej karty (a to: druh karty, číslo karty a dátum platnosti). Po ukončení rezervácie Rezervačný systém platobnú kartu automaticky autorizuje.
    • Úhrada z platobnej karty je odúčtovaná v dvoch transakciách. Suma ceny letenky netto plus letiskové poplatky je odúčtovaná leteckou spoločnosťou. Suma transakčných poplatkov je odúčtovaná eSky.pl. eSky.pl si vyhradzuje právo účtovať splatnú sumu v jednom odúčtovaní.
  9. eSky.pl vydáva letenky pre užívateľov v elektronickej podobe. Doručuje ich na emailové adresy uvedené v rámci formulára pre osobné údaje v Rezervačnom systéme alebo poskytnuté počas nákupného procesu prostredníctvom Call Center.
  10. Zrušenie rezervácie zavinením dopravcu:
   1. eSky.pl nenesie zodpovednosť za zmeny v rezervácii užívateľa a zrušenie týchto rezervácií leteckými spoločnosťami bez účasti eSky.pl. Informáciu o prípadných zmenách v rezervácii užívateľa zasiela eSky.pl na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári pre osobné údaje alebo je odkázaná telefonicky na uvedené telefónne číslo.
   2. Všetky nároky vyplývajúce zo zrušenia alebo zmien, ktoré vykonala letecká spoločnosť, vrátane oneskorenia letov, musia byť riešené s príslušnými leteckými spoločnosťami. Záväzok leteckej spoločnosti je uznaný v súlade s podmienkami Varšavského dohovoru a Montrealského dohovoru.
  11. Vrátenie letenky:
   1. Užívateľ má právo na vrátenie letenky zakúpenej na internetovej stránke www.esky.com. Vrátenie letenky sa musí uskutočniť do dňa definovaného ako dátum odletu a musí byť povolené podľa tarify letenky, podmienky ktorej sú nastavené leteckou spoločnosťou, a ktoré si užívateľ musí prečítať pred uskutočnením nákupu letenky. Pri vrátení letenky je účtovaný sankčný poplatok vo výške stanovenej leteckou spoločnosťou. V prípade nezhody pri vrátení letenky medzi stranami označenými ako cestujúci, má prednosť vyhlásenie zámeru strany, ktorá uskutočňuje úhradu, pokiaľ neboli strany, ktoré prostredníctvom rezervácie uskutočňujú úhradu v rámci jednej rezervácie, jednoznačne určené. Transakčný poplatok je nevratný, lebo je účtovaný za už poskytnutú službu.
   2. Niektoré akciové tarify neumožňujú zmeny v letenke, ani jej vrátenie poskytovateľovi služieb (odstúpenie od letu má za následok stratu celkovej platby, ktorá bola odoslaná za letenku).
   3. V prípade vrátenia elektronickej letenky by mal užívateľ kontaktovať Call Center.
   4. V závislosti od spôsobu platby vrátenie dlžnej sumy užívateľovi za vrátenú letenku sa vykoná priamo prevodom na bankový účet užívateľa alebo na účet platobnej karty do 7 dní od dátumu, kedy eSky.pl prijalo dlžnú čiastku od leteckej spoločnosti. Za dátum vrátenia sa považuje dátum, kedy sú peniaze odúčtované z bankového účtu eSky.pl.
  12. Doplnkové služby ponúkané v rámci transakčného procesu.
   1. Používatelia môžu v rámci služieb, ktoré sú k dispozícii v rezervačnom systéme, a prostredníctvom centra telefonickej obsluhy vykonávať rezerváciu doplnkových služieb, ktoré sú spoplatnené v rámci transakčného procesu.
   2. Balíček služieb je paušálny transakčný poplatok za jednu alebo viacero úprav letenky, ktoré budú vykonané prostredníctvom centra telefonickej obsluhy používateľov a ktoré zahŕňajú: pomoc s vykonaním zmeny pri letenke, pomoc s vrátením letenky, objednávku prepravy špeciálnych batožín alebo zvierat, objednávku špeciálneho občerstvenia alebo asistenciu pre deti. V prípade zmien a vrátenia majú uplatnenie ustanovenia uvedené v ods. 12 a 13 obchodných podmienok. Aby sme predišli pochybnostiam, uvádzame, že pokiaľ sa na služby uvedené v ods. 13, bod 3 obchodných podmienok vzťahuje dodatočný poplatok, potom používateľ, ktorý si zakúpil balíček služieb, platí transakčný poplatok iba za služby, ktoré neboli zaradené do balíčka služieb v rámci paušálneho transakčného poplatku.
   3. Online odbavenie umožňuje odbavenie v systéme leteckých liniek len na základe zakúpenej letenky, ktorá takú možnosť v transakčnom systéme umožňuje. Palubný lístok bude zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú počas rezervácie najneskôr do 8 hodín pred odletom lietadla. Niektoré letecké linky môžu s cieľom odbavenia požadovať od používateľa uvedenie dodatočných informácií, ktoré v rezervácii nie sú k dispozícii (napr. číslo cestovného pasu). Používateľ je povinný uviesť svoje aktuálne kontaktné údaje, napr. e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby ho bolo možné kontaktovať, najmä v čase priamo pred odletom. Pokiaľ používateľ neuvedie svoje kontaktné údaje, uvedie neaktuálne alebo neúplné údaje, nebude odoberať telefonické hovory od eSky alebo uvedie chybné údaje, ktoré sú nevyhnutné na odbavenie, môže tým znemožniť online odbavenie, vystaviť sa povinnosti zaplatiť poplatok leteckej spoločnosti alebo znemožniť svoj odlet. Používateľ musí s maximálnou starostlivosťou uviesť svoje úplné údaje a umožniť kontakt so svojou osobou, aby spoločnosť eSky mohla spracovať požadované informácie pre leteckú spoločnosť.
   4. Kompenzácia za oneskorenie letu: Pokiaľ dôjde k zmeškaniu alebo odvolaniu letu, spoločnosť eSky poskytne používateľovi, v rámci analýzy údajov letu používateľa, informácie o spolupracujúcom subjekte, ktorý sa zaoberá náhradou škody.
  13. Zmeny rezervácie
   1. Zmenu rezervácie treba nahlásiť prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke: Ak je do odletu menej ako 48 hodín, nevyhnutný je kontakt prostredníctvom infolinky.
   2. Cena za uskutočnenie zmeny závisí od základných sadzieb leteckej spoločnosti, ktorá daný let obsluhuje. Do celkovej ceny za zmenu rezervácie započítavame:
    • základný poplatok za zmenu/doplnkovú službu (skladá sa z poplatku za zmenu letenky podľa platobného poriadku a tabuľky poplatkov danej leteckej spoločnosti a z nevratného transakčného poplatku za uskutočnenie zmeny/objednanie doplnkovej služby),
    • rozdiel medzi cenami leteniek (rozdiel medzi pôvodnou cenou letenky a aktuálnou cenou v momente uskutočňovania zmeny),
    • rozdiel v daniach a letiskových poplatkoch – (prípadný rozdiel medzi pôvodnou výškou daní a poplatkov a ich aktuálnou výškou v momente uskutočňovania zmeny).
   3. Zákazník môže zaplatiť platobnou kartou, bankových prevodom alebo tradičným vkladom na účet eSky.pl v banke. Platba platobnou kartou sa realizuje prostredníctvom infolinky eSky.pl. V prípade bankového prevodu zákazník obdrží mail s potvrdením zmeny, ktorý by mal obsahovať podrobné informácie o rezervácii (číslo rezervácie, údaje cestujúcich, podrobné informácie o lete a o dodatočne objednaných službách), údaje o platbe a sumu, ktorú treba za uskutočnenie zmien uhradiť.
    Tabuľka transakčných poplatkov za doplnkové služby k zmenám v zakúpených letenkách (uvedené v EUR):
    Zmena sadzba za osobu
    Zmena letenky (dátum, trasa, smer) 15
    Zmena údajov cestujúceho 15
    Pridanie registrovanej batožiny 10
    Priradenie konkrétneho miesta 10
    Špeciálna batožina (športové náradie, hudobný nástroj, svadobné šaty) 10
    Preprava zvierat 10
    Prednostný nástup na palubu lietadla 10
    Pomoc s dieťaťom 10
    Špeciálne jedlo 10
    Iné doplnkové služby 10
    Odbavenie na letisku 20
  14. Akciové tarify – obmedzenie zodpovednosti:

   Niektoré akciové tarify, ktoré sú k dispozícii v Rezervačnom systéme majú presne definované podmienky vykonávania rezervácií a vystavovania leteniek. To sa týka najmä taríf, ktoré budú objednané a zakúpené najmenej 3, 7 alebo 14 dní vopred. V prípade nesúladu s týmito podmienkami, môže byť následkom zmena ceny rezervácie užívateľa. eSky.pl si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu užívateľa, ktorú uskutočnil 3, 7 alebo 14 dní pred dátumom odletu v prípade, ak je nákupná lehota definovaná v tarifných podmienkach stanovených prepravcom, prekročená užívateľom. Letecká spoločnosť môže požiadať o prednostné vydanie letenky. V takom prípade bude užívateľ informovaný o požadovanom dátume nákupu prostredníctvom e-mailu zaslanom na poskytnutú e-mailovú adresu.

   CESTOVNÉ PODMIENKY IATA INDIVIDUÁLNYCH A “NÍZKONÁKLADOVÝCH” LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ

 8. VYDANIE A DORUČENIE LETENIEK

  1. Za nákup služieb na eSky.pl prostredníctvom internetovej stránky www.esky.sk alebo Call Centra dostane zákazník elektronickú faktúru. Uskutočnením platby a vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami – užívateľ súhlasí s prijímaním elektronických faktúr podľa čl. 106, odsek 1 Zákona o dani z pridanej hodnoty z dňa 11. marca 2004 (Zbierka zákonov z roku 2011, č. 144, článok 1054 v znení neskorších predpisov).
  2. Elektronická faktúra za služby by mala byť doručená na e-mailovú adresu uvedenú v osobných údajoch prostredníctvom Rezervačného systému alebo Call Centra.
  3. V prípade vykonania rezervácie služby pre viac ako jedného užívateľa, a v prípade, že kupujúci, na ktorého by mala byť vydaná faktúra nie je uvedený, faktúra bude vystavená na prvého užívateľa kolektívnej rezervácie a doručená na e-mailovú adresu uvedenú počas procesu rezervácie.
 9. PRENÁJOM AUTOMOBILOV

  1. eSky.pl prenajíma reklamné priestory rentalcars.com. Spoločnosť predstavuje značku, ktorú vlastní TravelJigsaw Limited, spoločnosť zapísaná v Anglicku a Wales (registračné číslo: 05179829) so sídlom 100 New Bridge Street, Londýn, EC4V 6JA. Táto spoločnosť predstavuje v procese rezervácie automobilov zástupcu, ktorý funguje na základe vlastných podmienok definovaných vo všeobecných obchodných podmienkach: www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Špeciálne všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa konkrétnych vozidiel sú uvedené s ohľadom na tieto autá a sú určené subjektami, ktoré poskytujú súčasné služby prenájmu áut. eSky.pl môže poskytovať informácie o možnosti zakúpenia dodatočných služieb počas procesu rezervácie.
 10. REKLAMÁCIE

  1. Reklamácie týkajúce sa rezervácie a nákupu leteniek a iných cestovných služieb by mali mať písomnú formu. Mali by byť poslané na adresu spoločnosti eSky.pl nám. Jagiellońske 8, 26-600 Radom alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: reklamacie@esky.sk. eSky.pl by mala kontaktovať zákazníka ohľadom prijatia a výsledku reklamácie počas 21 dní od prijatia reklamácie alebo podľa podmienok definovaných cestovnou kanceláriou alebo poskytovateľom iných služieb.
  2. eSky.pl informuje, že ak sa reklamácia týka služieb, ktoré poskytujú iné strany, eSky.pl oznámi užívateľovi túto skutočnosť a poradí, aké sú možnosti hlásenia reklamácie tejto strany, alebo podá takú sťažnosť v mene užívateľa s jeho súhlasom. Ak je opis sťažnosti zaslaný eSky.pl dostatočne úplný, môže byť taká sťažnosť podaná na poskytovateľa služieb.
 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. eSky.pl si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v obsahu všeobecných obchodných podmienok na základe vlastného uváženia, v súlade s pravidlom, že klient je viazaný podmienkami prijatými v priebehu rezervačného procesu, a že klient môže mať prístup do archívnej verzie podmienok. Každý klient si musí prečítať všeobecné obchodné podmienky pred vykonaním rezervácie a je viazaný ustanoveniami podmienok od dátumu uskutočnenia rezervácie, nákupu letenky a ďalších služieb cestovného ruchu.
  2. Na všetky záležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o právach spotrebiteľov z 30. marca 2014. Je potrebné vziať do úvahy, že eSky.pl poskytuje služby aktuálnej transakcie s odkazom na objednávku prostredníctvom užívateľských služieb tretích strán. Návrat alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné iba v prípade, že strana poskytujúca služby výrazne poskytla také možnosti. Technické služby, ktorých účelom je poskytovať služby pre klientov, sú k dispozícii na území Slovenska.
  3. eSky.pl nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne klientovi v prípade, že sa cesta neuskutoční kvôli štrajku zamestnancov leteckých spoločností, zamestnancov letísk alebo v prípade iných udalostí: štrajk zamestnancov železnice, hotelového personálu atď. Prípadne tých, ktoré vznikli ako výsledok vyššej moci, kde eSky.pl nie je ani poskytovateľom služieb ani poradcom pri výbere niektorej z ponúk, ale pôsobí ako prevádzkovateľ Rezervačného systému.

Rezervácie hotelov

Všeobecné obchodné podmienky – Rezervácie hotelov

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Spoločnosť eSky nie je stranou zmlúv o poskytovaní hotelierskych služieb ani iných, s nimi spojených zmlúv, uzatváraných prostredníctvom Rezervačného systému, keďže v ponuke vždy konkrétne uvádza a definuje poskytovateľa služieb, ktorý ponúka služby ktoré sú predmetom zmluvy. Zmluvy uzatvárané prostredníctvom portálu eSky uvedené vyššie sa uzatvárajú a plnia na základe všeobecných zmluvných podmienok jednotlivých poskytovateľov služieb. Všetky informácie uvedené v ponuke predstavenej na portáli vychádzajú z údajov, ktoré priamo poskytli dodávatelia hotelových služieb. Podmienky rezervácie hotelových služieb poskytovaných prostredníctvom portálu EXPEDIA sú v súlade s pravidlami uvedenými v objednávke a všeobecnými obchodnými podmienkami – http://developer.ean.com/terms/sk/
  2. Formulácie použité v týchto Všeobecných obchodných podmienkach znamenajú:
   1. Dodávateľ – dodávateľ hotelierskych alebo s nimi spojených služieb, spoločnosť eSky ponúkajúca používateľovi prostredníctvom webovej stránky www.esky.sk a ďalších webových stránok, ktoré patria subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou eSky, svoje služby podrobne opísané v jednotlivých ponukách.
   2. Hotelierske alebo hotelové služby – krátkodobý, všeobecne dostupný prenájom domov, bytov, izieb, miest na prenocovanie, ako aj miest na postavenie stanov alebo automobilových prívesov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb v rámci objektu.
   3. Produktové balíčky – riešenie, ktoré individuálne a samostatne skonfiguroval používateľ počas procesu rezervácie, ktoré predstavuje cestovný balíček pozostávajúci z niekoľkých jednotlivých služieb v rámci využitia prepravnej služby (letecká preprava) a rezervácie hotelierskej služby, spolu s prípadnými doplnkovými službami, dostupné prostredníctvom portálu www.esky.sk.
  3. Predmet úpravy
   Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú pravidlá sprístupňovania hotelových služieb na webovej stránke www.esky.pl, ponúkaných tretími subjektmi používateľom, ktorí chcú vykonať príslušnú rezerváciu.
  4. Spoločnosť eSky používateľovi zabezpečuje:
   1. priamy prístup k hotelierskym službám ktoré ponúkajú dodávatelia, pričom tieto služby sa týkajú objektov, ktorá sa nachádzajú v tuzemsku aj v zahraničí,
   2. možnosť využiť produktové balíčky ľubovoľne a individuálne skonfigurované používateľmi.
  5. V prípade, ak taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov, spoločnosť eSky sa zaväzuje uhradiť daň DPH za poskytnuté služby. Okrem toho je spoločnosť eSky povinná zabezpečiť, a to aj z finančnej stránky, dostupnosť jednotlivých položiek balíčkových produktov na svojej webovej stránke.
 2. MOŽNÉ VARIANTY REZERVÁCIE HOTELIERSKYCH SLUŽIEB

  1. V závislosti od ponuky jednotlivých dodávateľov rozlišujeme tieto pravidlá rezervácie a úhrady za hotelierske služby:
   1. rezervácia hotelierskej služby prostredníctvom Rezervačného systému, pričom používateľ zároveň vykoná úhradu v termínoch vyplývajúcich z ponuky objektu priamo v prospech dodávateľa, ktorý objekt ponúka – bez platby v prospech spoločnosti eSky,
   2. rezervácia hotelierskej služby prostredníctvom Rezervačného systému, pričom používateľ zároveň vykoná úhradu v termínoch vyplývajúcich z ponuky objektu v prospech spoločnosti eSky.
  2. Z hľadiska možnosti overenia správnosti uvedených údajov a zabezpečenia platby za vykonanú rezerváciu rozlišujeme:
   1. nezaručenú rezerváciu, ktorú používateľ neuhradil,
   2. zaručenú rezerváciu, ktorú používateľ uhradil alebo prebehlo overenie údajov používateľa podľa pravidiel uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
 3. ZASIELANIE DOPYTOV A REZERVÁCIÍ HOTELOVÝCH SLUŽIEB

  1. Rezervačný dopyt:
   Používateľ zasiela dopyt týkajúci sa rezervácie hotelierskej služby tak, že si vyberie jednu z dostupných možností – elektronický Rezervačný systém dostupný na www.esky.pl, na iných stránkach, ktoré patria subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou eSky, alebo telefonický kontakt na uvedené telefónne číslo Telefonického centra obsluhy zákazníkov a uvedenie všetkých potrebných údajov v osobnom dotazníku.
  2. Potvrdenie dopytu a ceny:
   1. Používateľ dostane na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol, potvrdenie dopytu obsahujúce okrem čísla rezervácie informáciu o hotelierskej službe, celkovej cene služby a vybranom spôsobe úhrady.
   2. Vykonanie a získanie rezervácie zaväzuje používateľa, aby hoteliersku službu využil.
   3. Cena hotelierskej služby je vyjadrená v EUR alebo inej mene uvedenej vo formulári dopytu. Cena služby zahŕňa, najmä: sadzbu bez DPH, dodatočné poplatky, záverečné upratanie a ďalšie poplatky uvedené v rezervácii.
   4. V prípade, ak rezervovaná služba v súlade s podmienkami rezervácie vyžaduje, aby používateľ uhradil splatnú sumu v prospech spoločnosti eSky, cena služby uvedená v potvrdení rezervácie nie je garantovaná až do okamihu, keď spoločnosť eSky dostane platbu, a to vzhľadom na podmienky stanovené poskytovateľmi hotelových služieb.
   5. Používateľ je pred vykonaním úhrady povinný skontrolovať správnosť údajov uvedených v zaslanom potvrdení.
  3. Objednanie hotelierskej služby:
   1. Používateľ môže podať objednávku pod podmienkou uvedenia pravdivých osobných údajov v Rezervačnom systéme. Pred podaním objednávky má používateľ povinnosť oboznámiť sa a vyjadriť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a oboznámiť sa s podmienkami rezervácie služby týkajúcimi sa objektu poskytujúceho službu, ktorý si vybral používateľ.
   2. Pochopenie podmienok rezervácie pomôže používateľovi vybrať si cenovo najvýhodnejšiu službu a zároveň umožní minimalizovať náklady v prípade zrušenia objednávky.
   3. Po prijatí oznámenia o rezervácii môže spoločnosť eSky kontaktovať používateľa na účel overenia údajov používateľa a potvrdenia ponuky. V prípade, ak nie je možné skontaktovať sa s používateľom, spoločnosť eSky nenesie zodpovednosť za úspešné prijatie rezervácie dodávateľom, v súlade s obsahom zaslaného oznámenia, s výnimkou prípadu, ak bola vykonaná zaručená rezervácia v zmysle bodu V ods. 2 b týchto Všeobecných obchodných podmienok.
   4. Každú rezerváciu/oznámenie predkladá spoločnosť eSky v mene používateľa danému dodávateľovi ako deklaráciu objednávky.
   5. Hotel má právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak sa používateľ neprihlási v objekte, ktorý službu ponúka, v deň začiatku služby. Čas a podmienky zrušenia sú uvedené v podrobných podmienkach rezervácie objektu, ktorý službu ponúka.
  4. Potvrdenie rezervácie.
   Vytlačené potvrdenie podania rezervácie („hotelový voucher“) zaslané na adresu elektronickej pošty predstavuje spolu s prípadným, včas uhradeným požadovaným poplatkom objednávku hotelierskej služby.
  5. Zvýhodnená tarifa hotelov z ponuky portálu EXPEDIA
   V prípade leteniek zakúpených prostredníctvom Rezervačného systému si môže používateľ dokúpiť v rámci zvýhodnenej tarify hoteliersku službu, pod podmienkou, že čas pobytu a krajina pobytu v prípade spiatočných leteniek spadá do obdobia medzi príletom a odletom, a v prípade jednosmerných leteniek do obdobia 14 dní odo dňa príletu. V prípade nesplnenia uvedených podmienok alebo absencie dostupných služieb z ponuky portálu Expedia sa zvýhodnená tarifa neuplatňuje.
 4. SPÔSOBY PLATBY

  1. Spôsoby platby:
   1. V prípade, ak sa má úhrada za službu vykonať pred príchodom do objektu priamo v prospech dodávateľa, ponuka obsahuje podrobné údaje potrebné na vykonanie príslušných platieb.
   2. V prípade, ak v súlade s ponukou, ktorá sa týka daného objektu, sa má platba za službu vykonať pred príchodom do objektu v prospech spoločnosti eSky, prijímajú sa tieto spôsoby úhrady za hotelové/hotelierske služby:
    • platba elektronickým platobným nástrojom,
    • platba prostredníctvom tuzemskej platobnej inštitúcie, ktorej ponuku spoločnosť eSky sprístupnila na portáli a v súlade s podmienkami stanovenými predmetnou inštitúciou.
   3. Uprednostňovaný spôsob úhrady si používateľ vyberie v osobnom dotazníku Rezervačného systému, pričom:
    • Platba elektronickým platobným nástrojom.
     Používateľ Rezervačného systému online vykonáva nákup pomocou platobnej karty VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express alebo iným elektronickým platobným nástrojom uvedeným v zákone o platobných službách. (Z. z. z roku 2011, č. 199, polož. 1175, v znení neskorších predpisov).
   4. Nákupná transakcia pomocou elektronických platobných nástrojov je bezpečnou transakciou.
   5. Ak si používateľ ako spôsob úhrady vyberie „platobnú kartu“, je povinný vyplniť v osobnom dotazníku Rezervačného systému polia, ktoré obsahujú údaje o platobnej karte, ktorú používa (napr.: druh karty, číslo karty a dátum platnosti, kód CVV/CVC). Po oznámení rezervácie Rezervačný systém spoločnosti eSky automaticky autorizuje kreditnú kartu, a následne ju zaťaží sumou splatnou za zakúpené služby (týka sa len rezervácií hradených v prospech spoločnosti eSky).
   6. Pozor! Uvedenie chybných údajov platobnej karte (napr. chybné číslo alebo dátum platnosti) má za následok zamietnutie dopytu Rezervačným systémom.
  2. Po zrealizovaní platby (zaťaženie karty) a jej zaúčtovaní systém automaticky vytvorí a odošle na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol používateľ, voucher potvrdzujúci nákup hotelovej služby. Voucher predstavuje doklad o kúpe hotelovej služby, ktorým sa používateľ musí preukázať v okamihu využitia služby v hoteli.
 5. PODMIENKY ZRUŠENIA REZERVÁCIE/OBJEDNÁVKY

  1. Zrušenie rezervácie/objednávky. Na rezerváciu hotelierskej/hotelovej služby sa vzťahujú podmienky odstúpenia uvedené na stránke rezervácií daného dodávateľa.
  2. Zrušenie v prípade neidentifikovaného používateľa.
   S cieľom predísť zneužitiam v Rezervačnom systéme a nezaťažovať dodávateľov falošnými alebo fingovanými rezerváciami si spoločnosť eSky vyhradzuje právo zrušiť v jednotlivých prípadoch nezaručené rezervácie, pokiaľ nemá možnosť kontaktovať používateľa na telefónnom čísle, ktoré uviedol. V takých prípadoch nemá používateľ nárok na využitie hotelierskej služby. To isté platí v prípade, ak spoločnosť eSky získa informáciu, že sa z e-mailovej adresy, ktorú uviedol používateľ, v minulosti vykonávali rezervácie, ktoré neboli využité, alebo ak spätné správy, ktoré rovnakou cestou zaslala spoločnosť eSky, ostanú bez odpovede. S cieľom predísť zrušeniu rezervácie v dôsledku podozrenia, že daná rezervácia bola vykonaná s úmyselným zámerom nevyužiť ju, má používateľ možnosť urobiť zaručenú rezerváciu prostredníctvom uvedenia čísla svojej platobnej karty. Zákazník môže byť požiadaný, aby zaslal naskenovanú kartu a doklad totožnosti a vyplnený formulár UCCCF na účel overenia správnosti transakcie.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Používateľ súhlasí s odoslaním svojich osobných údajov a vyhlasuje, že má súhlas iných osôb, v mene a na účet ktorých robí rezerváciu, so spracovaním údajov týchto osôb, spoločnosťou eSky dodávateľom na účel realizácie procesu rezervácie a ponúkania používateľom prípadnej podpory po predaji v oblasti objednanej služby prostredníctvom webovej stránky spoločnosti eSky.
  2. Prípadné nároky používateľov a žiadosti o odškodnenie za škody, ktoré im vznikli, sa musia uplatňovať a realizovať voči príslušným dodávateľom. Spoločnosť eSky zodpovedá za nenáležité vykonanie sprostredkovateľskej služby.
  3. Úlohou spoločnosti eSky a ďalších spoločností, ktoré s ňou spolupracujú v oblasti poskytovania databáz údajov o hotelierskych objektoch dodávateľov, je poskytnúť používateľovi prístup k priamym ponukám, ktoré prezentujú jednotliví dodávatelia.
  4. Informácie o hoteloch a štandardoch ich služieb.
   Medzinárodná klasifikácia hotelov založená na systéme hviezdičiek predstavuje nezáväznú informáciu o štandarde daného hotela. Informácie o hoteloch dostupné v Rezervačnom systéme spoločnosti eSky vychádzajú z vlastného hodnotenia daného hotela.

Sledovanie batožiny

Obchodné podmienky – sledovanie batožín (verzia: 1.0)

 1. Spoločnosť eSky prenajíma reklamné plochy spoločnosti BLUE RIBBON BAGS, LLC, spoločnosti podľa zákonov štátu Delaware, so sídlom v USA, 119 West 40th Street, New York, NY 10018i, ktorá poskytuje služby podľa pravidiel uvedených v obchodných podmienkach služieb tohto subjektu https://www.blueribbonbags.com/ServiceAgreement. Spoločnosť eSky môže v spolupráci s BRB počas telefonickej obsluhy rezervácie alebo iných služieb informovať o možnosti zakúpenia doplnkovej služby sledovania batožín.