Menu

Odstúpenie od letu, t. j. vrátenie letenky

Odstúpenie od letu, t. j. vrátenie letenky

Nízkonákladové letecké spoločnosti

Absolútna väčšina nízkonákladových leteckých spoločností predáva lacné letenky bez možnosti vrátenia peňazí. Okrem presne vymedzených situácií, ktoré sú vo väčšine prípadov obmedzené na okolnosť úmrtia cestujúceho alebo príbuzného, nízkonákladové letecké spoločnosti nepredpokladajú žiadnu možnosť vrátenia peňazí za letenku.

V prípade úmrtia cestujúceho alebo príbuzného, doručí osoba, ktorá záležitosť vybavuje, do kancelárie spoločnosti eSky.sk úmrtný list, na základe ktorého sa posúdi vrátenie peňazí.

V prípade úmrtia cestujúceho, ktorý bol sám platcom, prináleží prípadná vrátená suma za letenku do dedičstva a môže byť vyplatená až po súdnom alebo notárskom vysporiadaní.

Ak cestujúci let nevyužije, predmetom vrátenia sú vždy letiskové dane a poplatky, keďže nebudú využité. Nízkonákladové letecké spoločnosti vo väčšine prípadov nevracajú ani tieto finančné prostriedky, pretože väčšina leteckých spoločností tohto typu účtuje za žiadosť o vrátenie sumy daní a poplatkov administratívny poplatok, ktorého výška je rovná tejto sume.

Môžem vrátiť letenku z dôvodu choroby?

Nízkonákladové letecké spoločnosti predpokladajú vrátenie leteniek len v stanovených prípadoch, ale ak cestujúci oznámi, že nemôže let absolvovať z dôvodu choroby, sa každý prípad posudzuje individuálne. Aj v prípade, ak obchodné podmienky nízkonákladových leteckých spoločností nepredpokladajú žiadne vrátenie finančných prostriedkov v konkrétnej situácii, odporúča sa overiť si, či prepravca nevyjde cestujúcim v ústrety.

V prípade žiadosti o vrátenie peňazí treba predložiť náležitú dokumentáciu, ktorá preukazuje, že cestu nie je možné absolvovať. Tieto údaje sa predkladajú v kancelárii spoločnosti eSky.sk a naši zamestnanci kontaktujú leteckú spoločnosť.

Pravidelné letecké spoločnosti

Tarifné podmienky pre nákup letov pravidelných leteckých spoločností stanovujú presné možnosti odstúpenia od letu a vrátenia peňazí, na ktoré má cestujúci v takom prípade nárok.

V prípade väčšiny, aj keď treba uviesť, že nie všetkých prepravcov, je možné aj v prípade, ak tarifné podmienky nepredpokladajú vrátenie poplatku pre prepravcu, spätne získať sumu nevyužitých daní a poplatkov. Obvykle je to možné len v prípade nevyužitia celého letu. V prípade využitia časti spojenia môže byť vrátenie nevyužitej časti letiskových daní a poplatkov nemožné alebo obmedzené.

Pozor!

  • aby bolo možné účinne zrealizovať vrátenie leteckých daní a letiskových poplatkov, treba skutočnosť, že nemôžeme cestu absolvovať, oznámiť pred naplánovaným odletom,
  • okrem vrátenia letiskových poplatkov a daní niektoré tarifné podmienky predpokladajú vrátenie poplatku prepravcu – úplné alebo čiastočné,
  • skutočnosť, že nemôžete cestu absolvovať, môžete oznámiť v Telefonickom centre obsluhy zákazníkov,
  • niektoré letecké spoločnosti umožňujú vrátenie letenky v deň jej vystavenia. V takom prípade je potrebné kontaktovať Telefonické centrum obsluhy zákazníkov. Od nasledujúceho dňa po vystavení letenky sa môžu letenky pravidelných leteckých spoločnostiach vracať len za podmienok uvedených v tarifných podmienkach,
  • niektoré letecké tarifné podmienky uvádzajú na vybraných trasách možnosť vrátenia peňazí v plnej výške v prípade zamietnutia udelenia víz. Ak sa chcete dozvedieť, či sa na letenku, o ktorú máte záujem, vzťahuje možnosť takéhoto vrátenia peňazí, konzultant Telefonického centra obsluhy zákazníkov vám to pomôže zistiť.

Môžem vrátiť letenku z dôvodu choroby?

Väčšina obchodných podmienok pravidelných leteckých spoločností obmedzuje prípady vrátenia nákladov na poplatky za let (ak nie sú uvedené v tarifných podmienkach) na smutný prípad úmrtia cestujúceho alebo príbuzného v priamom rade.

Vo výnimočných prípadoch, keď cestujúci nemôže absolvovať cestu, je však možné obrátiť sa na leteckú spoločnosť so žiadosťou o posúdenie vrátenia peňazí aj v prípade, ak sa takáto možno neuvádza v tarifných podmienkach, podľa ktorých bola letenka zakúpená. Takúto žiadosť je potrebné náležite odôvodniť a doplniť príslušnou zdravotnou alebo úradnou dokumentáciou. Tieto dokumenty treba zaslať jednému zo zamestnancov nášho Telefonického centra obsluhy zákazníkov, ktorý záležitosť predloží príslušnému oddeleniu prepravcu.

Treba však pamätať na to, že každý prípad žiadosti o vrátenie peňazí z dôvodu nemožnosti absolvovať let sa posudzuje individuálne a letecká spoločnosť môže vrátenie peňazí odmietnuť.

Pamätajte!
Najlepší spôsob, ako sa zabezpečiť pred stratou finančných prostriedkov v takýchto prípadoch, je individuálne zakúpenie príslušného poistenia. Poistenie vrátenia nákladov spojených so stornovaním letu si môžete zakúpiť na našom portáli, v časti Poistenie.

Takéto poistenie musíte zakúpiť do 48 hodín od okamihu rezervácie letu, a náklady sa vracajú do výšky 5 000 EUR.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later